GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Derneğin adı ve merkezi

MADDE 1- (1) Derneğin tam adı “Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği”; kısa adı “GTUD”dur. 

(2) Derneğin Merkezi Ankara olup, şubesi yoktur.

(3) Derneğin kullanacağı logo, Yönetim Kurulu tarafından Dernek üyelerinin görüşü alınarak belirlenir. 

Derneğin amacı

MADDE 2- (1) Derneğin kuruluş amacı; Ticaret Bakanlığı’nda görevli Ticaret Uzmanları ve Ticaret Uzman Yardımcılarının dayanışma ve birlikteliğini geliştirmek, yasalardan doğan ortak hak ve menfaatlerini korumak, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak, mesleki alanda bilgi birikimini artırmak, inceleme ve araştırmalar yapmak ve yayınlamak ile sorunların giderilmesi için girişimlerde bulunmaktır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tüzükte geçen;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Başkan: Dernek Başkanını,

c) Dernek: Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneğini,

    ç) Kanun: 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Medeni Kanun ile 04/11/2004 tarih ve 5253 sayılı Dernekler Kanununu,

d) Ticaret Uzmanı ve Ticaret Uzman Yardımcısı: Bakanlıkta mesleğe özel yarışma sınavıyla giren Ticaret Uzman Yardımcısı veya bu kadrodan yeterlilik sınavıyla Ticaret Uzmanı kadrolarına atananları,

e) Tüzük: Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği Tüzüğünü,

f) Üye: Bu Tüzükte aranılan şartları sağlayan asil üye ile onursal üyeyi,

g) Yönetmelik: 31/03/2005 tarih ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliğini,

ifade eder.

Derneğin çalışma konuları

MADDE 4- (1) Derneğin çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir;

a) Üyeleri arasında tanışma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla lokal, kantin, misafirhane vb. gibi ekonomik ve sosyal nitelikli işletmeler açmak.

b) Üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki yönlerden gelişmelerini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak.

c) Üyeleri tarafından yapılan ve yapılacak olan bilimsel araştırma ve incelemelerin kamuoyuna duyurulabilmesi için kitap, dergi ve gazete vb. yayınlar çıkarmak.

ç) Gezi, toplantı, konferans, seminer, gece, tanışma yemeği ve sportif müsabakalar düzenlemek, mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

d) Taşınır ve taşınmaz mallar edinmek, her türlü bağış, yardım ve vasiyet kabul etmek.

e) Dernek adına hatıra eşya yaptırmak.

f) Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

g) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

ğ) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,

h) Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer çalışmaları yapmak.

Çalışma biçimleri

MADDE 5- (1) Derneğin çalışma biçimleri aşağıda gösterilmiştir;

a) Araştırma ve incelemelerin kolaylaştırılması, yeterli zaman ayrılmasının sağlanması, araştırma konusu ile Bakanlık ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının doküman ve kaynaklarından yararlanılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunarak işbirliği yapmak,

b) Dernek çalışmalarında mevcut basılı ve görsel yayın organlarından yararlanmak,

c) Derneğin amacına uygun olarak, 22/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi veya kuruluşlarla görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyelik ve Aidat

Üye olabilme şartları ve üyelik çeşitleri

MADDE 6- (1) Derneğe asil üye ve onursal üye olmak üzere iki şekilde üye olunabilir.

(2) Asil üyeler; aidat ödeyen, seçme, seçilme ve oy hakkına sahip olan üyelerdir. Asil üye olmak isteyenlerde şu şartlar aranır:

a) Medeni haklarını kullanabilme yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak.

b) Kamu haklarından yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak.

c) Ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak, yüz kızartıcı suçtan ve olaydan ya da kanunun yasakladığı dernekleri kurmak, yönetmek suçlarından kesin biçimde cezalandırılmamış olmak. 

ç) İlgili kanunlar uyarınca, dernek kurmasında veya üyesi olmasında herhangi bir sakınca bulunmamak (Dernek kurması yasaklanmamış olmak).

d) Üçüncü maddede tanımlanan Ticaret Uzmanı veya Ticaret Uzman Yardımcısı unvanlarından birine sahip olmak.

(3) Derneğe asil üye olmak isteyenler, yazılı bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvururlar. Üyelik başvuruları yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Yönetim kurulu başvuranları üyeliğe kabul edip etmemekte serbesttir. Yönetim kurulunun 3/5 inin kabul oyu ile üyelik onaylanmış sayılır. Yönetim kurulunun olumlu veya olumsuz kararı ilgiliye 30 gün içinde yazıyla veya e-posta yoluyla tebliğ edilir.

(4) Onursal üyeler: Talepleri halinde, bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görüş ve düşünceleriyle ya da çeşitli alanlarda yürüttükleri bilimsel araştırma ve inceleme çalışmalarıyla Derneğin gelişmesine ve amacına ulaşmasına yardımcı olabilecek akademisyenler, uzmanlar ya da hali hazırda Bakanlıkta görev yapan veya önceki dönemlerde yapmış olan Genel Müdür ve daha üst düzey kadrolarda bulunanlardan Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyeliğe kabul edilenlerdir. 

(5) Onursal üyeler; Dernek çalışmalarına katkı verebilir, Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Onursal Üyeler Genel Kurulda yazılı veya sözlü olarak görüşlerini açıklayabilirler, fakat oy kullanamazlar ve Derneğin Yönetim veya Denetim Kuruluna seçilemezler.

Üyelerin hakları

MADDE 7- (1) Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz. 

(2) Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelik, üyenin yazılı dilekçesinin yönetim kuruluna ulaştığı andan itibaren sona ermiş sayılır. 

(3) Üyelikten ayrılanların ödedikleri aidatlar geri iade edilmez. Bununla birlikte, ayrılan üye ayrılma tarihine kadar olan ödenti borçlarından sorumludur. 

(4) Dernek üyeleri, bu Tüzüğün kabul ettiği esaslar dâhilinde eşit haklara sahiptir. 

(5) Ticaret Uzmanı veya Ticaret Uzman Yardımcısı unvanını kaybeden veya Bakanlıktan ya da kamu hizmetinden emeklilik dışında herhangi bir nedenle ayrılanların Dernek üyeliği başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

Üyelikten çıkarma

MADDE 8- (1) Üyelik koşullarını sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer ve üyelik kaydı yönetim kurulunca silinir.

(2) Bununla birlikte;

a) Aidat borcunu yazılı veya elektronik bildirime karşın 6 ay içerisinde ödemeyen,

b) Derneğin amacına aykırı davranan, yöneticilerin yetki ve görevlerinin yerine getirilmesinde güçlük çıkaran, çalışma düzenini bozan

üyelerin kaydı, Genel Kurul kararı ile yönetim kurulunca silinir. 

(3) Yönetim kurulu, Genel Kurul kararına kadar çıkarılması istenen üyenin Dernek çalışmalarına, organların toplantılarına katılmasını yasaklayabilir. İlk Genel Kurulda üyelikten çıkarılacak üyenin durumunun gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur. Konu, Genel Kurulda oylanır. Genel Kurul kararı kesindir.

Üyelik aidatı

MADDE 9- (1) Üyelik aidatı sadece asli üyelerden alınır ve aylık aidat 30 TL, yıllık aidat 360 TL’dir. Yönetim kurulunca alınacak onursal üyeliğe kabule ilişkin kararda onursal üyeden aidat alınıp alınmayacağı açıkça belirtilir.

(2) Üye, aidatını aylık ya da yıllık olarak peşin ödeyebilir. Ayrıca üyeliğe giriş aidatı alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Dernek Organlarının Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Görev ve Yetkileri

Derneğin organları

MADDE 10- (1) Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim kurulu,

Genel kurulun oluşumu ve toplanma zamanı

MADDE 11- (1) Genel Kurul, bütün üyelerin katılımıyla oluşan Derneğin en üst karar organıdır. Olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

a) Olağan Genel Kurul: Her iki yılda bir Şubat ayı içerisinde toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul: Asil üyelerin 1/5’inin yazılı isteği ile yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu bir ay içerisinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa. Denetim Kurulu veya olağanüstü toplantı yapılmasını isteyen üyelerden birisinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel kurulun görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Genel Kurul aşağıda belirtilen hususları görüşüp, karara bağlamakla görevli ve yetkilidir;

a) Dernek organlarının seçilmesi ve Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

b) Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

c) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi,

ç) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

d) Yönetim kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

e) Tüzük gereği Dernek üyeliğinden çıkarılması gerekenleri hakkında son kararı vermek, 

f) Derneğin vakıf veya federasyona katılması veya ayrılmasına karar verilmesi, 

g) Derneğin fesih edilmesi,

      ğ) Yürürlükteki ilgili mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantı tarihinden en az on beş gün önce, toplantı gününü, saatini, toplantı yapılacak yerin açık adresini ve gündemi Derneğin web sayfasında ilan ederek veya üyelere e-posta ile duyurarak Genel Kurulu toplantıya çağırır. Bu ilanda, yapılacak toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasında en az bir haftalık süre olması gerekir.

(2) Toplantı, çoğunluğun sağlanamaması sebebini dışında başka bir nedenle geri bir tarihe bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedeni de açıklanmak suretiyle üyelere duyurulur. Toplantının geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

(3) Üyeler, ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantı yeri

MADDE 14- (1) Genel Kurul, Dernek merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.

Genel kurul toplantı yeter sayısı

MADDE 15- (1) Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarısından bir fazlasının, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel kurul toplantı yapılış usulü

MADDE 16- (1) Genel Kurul Toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

(2) Toplantı yeter sayısı sağlanıp sağlanmadığı bir tutanakla tespit edilir. Toplantıda yeterli çoğunluk var ise, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazman üye seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.

(3) Toplantıda kararlar, katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak; Tüzük değişikliği, aidat artırılması, Derneğin feshi ile ilgili kararlarda, toplantıya katılanların 2/3’ünün çoğunluğu ile karar alınır.

(4) Genel Kurulda her asil üyenin bir oyu vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi haricindeki kararlar açık oyla alınır.

(5) Toplantının yönetimi, Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

(6) Genel Kurul toplantısında sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenilen konuların da gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

Yönetim kurulunun seçilmesi ve işleyişi

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üyeden iki yıllık süre için Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

(2) Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından seçiminden sonra en geç on beş gün içinde ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda; Dernek Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sayman, Sekreter ve Üye olmak üzere görev bölümü yapılır.

(3) Yönetim kurulu ayda en az bir kez olağan olarak, Başkan ya da en az üç Yönetim Kurulu üyesinin isteği halinde ise her zaman olağanüstü olarak toplanır.

(4) Yönetim kurulu, salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantıya Dernek Başkanı başkanlık eder, onun bulunmadığı zamanlar, ikinci fıkrada sıralanan unvanlara göre toplantıya başkanlık edilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten düşürülür ve yerine yedek üyelerden en çok oy alan çağrılır.

(5) Görev süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 18- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek ya da bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b) Dernek amacına yönelik çalışmalar yapmak,

c) Derneğin gelir ve gider hesapları ile ilgili işlemleri yapmak, gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

        ç) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak 

d) Çalışma raporlarını hazırlamak,

e) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

f) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

g) Genel Kurulu olağan, gerektiğinde olağan üstü toplantıya çağırmak,

        ğ) Genel Kurulca verilecek kararları yerine getirmek,

        h) Tüzük gereği Dernek üyeliğinden çıkarılması gerekenleri Genel Kurula sunmak,

h) Tüzük değişikliğine gerek duyulması halinde Genel Kurula öneride bulunmak.

Temsilcilik açma

Madde 19- (1) Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez.

Denetim kurulunun seçilmesi ve işleyişi

MADDE 20- (1) Denetim Kurulu; Genel Kurul tarafından, yönetim kurulunun seçilmesi koşullarına uygun olarak seçilir. Denetim kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelikte boşalma olması durumunda oy çokluğuna göre yedek üye çağırılır. Kurul kararını oy birliği ile alır. Süresi biten denetim kurulu üyesinin tekrar seçilmesi mümkündür.

Denetim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 21- (1) Denetim Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla Dernek defter, evrak ve kayıtları ile Derneğin mali nitelikteki faaliyetlerinin genel kurulca onaylanan bütçeye ve Dernek amacına uygun yapılıp yapılmadığını inceler ve bu denetimlerle ilgili raporları Yönetim Kuruluna sunar. Ayrıca, söz konusu Denetim Kurulu Raporları Genel Kurul toplantılarına da sunulur.

(2) Bu denetleme, kurul üyelerince birlikte yapılacağı gibi, her kurul üyesince tek tek de yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler

Seçilenlerin kimlikleri

MADDE 22- (1) Genel Kurulca, yönetim ve denetim kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin adı soyadı, doğum yeri ve tarihleri, baba adları ile mesleği ve adresi, seçimi izleyen otuz gün içerisinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amire bildirilir.

Gelir kaynakları ve toplanan gelirlerin saklanması

MADDE 23- (1) Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır: 

a) Üyelik aidatları ve kayıt ücretleri,

b) Dernekçe düzenlenen, eğlence gecesi, konser, eşya piyangosu, balo ve spor yarışmaları gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilen gelirler,

c) Bağış ve yardımlar,

ç) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

(2) Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde Dernek Saymanına teslim ederler veya Derneğin banka hesabına yatırırlar.

Defter ve kayıtlar

MADDE 24- (1) Derneğin tutmak zorunda olduğu kayıt ve defterler şunlardır:

a) Üye Kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

b) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararlarının yazıldığı defterdir. Kararlar tarih ve numaraları ile deftere kaydedilir. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Toplantıda bulunup da, karara katılmayan yönetim kurulu üyesi ya da üyeleri, karşı oy gerekçelerini yazılı ve imzalı olarak karara eklerler.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak deftere tarih ve sıra numarası ile kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyalan dosyalarda saklanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

ç) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

(2) Bütün defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Tüzük değişikliği

MADDE 25- (1) Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılabilmesi için, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak veya Genel Kurulda üyelerin 1/10’u tarafından verilecek tüzük değişikliği önergesinin Genel Kurul’da 2/3 oy çoğunluğu ile kabul edilmesi gerekir. 

Taşınmaz mal edinme

MADDE 26- (1) Dernek, ikametgâhları ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanların dışında başka taşınmaz mal edinemez. Dernekçe satın alınan, bağış veya vesayet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz malların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde durumun mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

Fesih-dağılma ve tasfiye

MADDE 27- (1) Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararını alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dir.

(2) Dağılma; Dernek, kuruluş amacını ve koşullarını kaybettiği ya da acze düştüğü. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasını imkânsız kılacak kadar üye sayısının azaldığı veya üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır.

(3) Kendiliğinden dağılma halinin belirlenmesi, Her ilgili, sulh hâkiminden derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir.

(4) Tasfiye; Derneğin feshedilmesi veya kendiliğinden dağılmış sayılmasıdır. Derneğin feshedilmesi durumunda, mal, para ve hakların tasfiyesinin esaslarının tespiti Genel Kurul kararı ile olur. Genel Kurulca karar alınamadığı veya Genel Kurul toplanamadığı takdirde. Derneğin bütün para, mal ve hakları Hazineye intikal eder.

Derneğin iç denetimi

MADDE 28 - (1) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin borçlanma usulleri

MADDE 29 - (1) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 - (1) Bu Tüzükte yer almayan konularda, Kanun, Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- (1) İlk genel kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Ad-Soyad: Ruken MERMER              Görev Unvanı: Yönetim Kurulu Başkanı

Ad-Soyad: Melahat Tuğçe KARAMANOĞLU           Görev Unvanı: Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ad-Soyad: Emel ÖZCAN                                           Görev Unvanı: Sekreter

Ad-Soyad: Hakan TUNÇAĞIL                                   Görev Unvanı: Sayman 

Ad-Soyad: Selçuk MERT                                            Görev Unvanı: Üye

Bu Tüzük, 30 (Otuz) maddeden ibarettir.